• info@aksentlaw.be

 • 03 291 21 24

Privacy Policy

Aksent Law verwerkt persoonsgegevens. 

Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. 

De advocaten van Aksent Law verbinden zich ertoe om de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming. 

Wanneer de advocaten van Aksent Law uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, handelen zij als verwerkingsverantwoordelijke. 

Aksent Law is de benaming van BVBA Advocatenkantoor Hilde Beernaert, vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder nummer 0545.923.621, met maatschappelijke zetel te Wapenstraat 2 bus 3, 2000 Antwerpen.

Dit Privacybeleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen. 

Gegevens die wij verzamelen 

Wij verzamelen persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven. 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. 

De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ofwel worden verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 

Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als kantoor, of één van onze cliënten, als verantwoordelijke, rust. 

Ook kan het zijn dat wij de persoonsgegevens verwerken met het oog op de vervulling van een taak in het algemeen belang 

Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze cliënten. Dit is het geval wanneer wij deze belangen van onze cliënten behartigen bij het aangaan van een juridische procedure, of hierover adviseren. In dat kader kunnen wij persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt bij ons zijn. Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn. Ook mag de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel. 

De advocaten van Aksent Law verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • Sollicitatieformulieren
 • Documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving en de dienstenwet (bv. kopie van uw identiteitskaart)


  U kunt onze website raadplegen zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. 

  In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden de gegevens niet langer dan tien jaar na het laatste gebruik ervan.   

  Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

  AKSENT LAW kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen. 

  Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming. 

  Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

  Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Aksent  Law beheerd worden. Aksent Law is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.   

  Uw rechten 

  Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

  • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren
  • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)
  • Uw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief)

  Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan Mter. Hilde Beernaert via e-mail aan info@aksentlaw.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.   

  Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

  De advocaten van Aksent Law zetten zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.   

  Contactpersoon 

  Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit Privacybeleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar info@aksentlaw.be

  Aksent Law behoudt zich het recht voor dit pricvacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid van Aksent Law.